Poplatky ve zdravotnictví

28. července 2008 v 12:23 |  pro zdraví

POPLATKY VE ZDRAVOTNICTVÍ

regulační poplatky u lékaře Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že zákonem č. …/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla některá ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. (dále jen "zákon") změněna a doplněna. Zásadní změnou mající dopad na činnost zdravotnických zařízení včetně zařízení lékárenské péče a zdravotních pojišťoven je zavedení regulačních poplatků a limitu regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely.

Platnost: od 1. 1. 2008

I. Regulační poplatek (dále jen "poplatek") se od 1. 1. 2008 vybírá:

A. ve výši 30,- Kč
1. za návštěvu, při které bylo provedeno klinické vyšetření (což je vyšetření, které naplňuje obsah komplexního, cíleného, kontrolního nebo konziliárního vyšetření a je vykázáno příslušnými výkony v dané odbornosti podle Seznamu výkonů)
a) u praktického lékaře,
b) u praktického lékaře pro děti a dorost,
c) u ženského lékaře,
d) u lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní zdravotní péči (jedná se i o ambulance nemocnic v pracovních dnech od 7.00 do 17.00 hodin s tím, že ordinační doba může být i delší než do 17 hodin, o čemž rozhoduje provozovatel zdravotnického zařízení. Zda se jedná o ordinační dobu ambulance nebo od 17 hodin již o ústavní pohotovostní službu, musí být zřejmé z označení ambulance),
e) u klinického psychologa,
f) u klinického logopeda,
Poznámka:
Poplatek se nehradí při vyšetření hospitalizovaného pacienta, o které žádá lůžkové zdravotnické zařízení.
2. za návštěvu, při které bylo provedeno vyšetření u zubního lékaře (při návštěvě musí být současně proveden a vykázán jeden z těchto výkonů:
a) vyšetření a ošetření registrovaného pacienta (výkon 00946 nebo 00901),
b) vyžádané vyšetření odborníkem nebo specialistou (výkon 00903),
c) stomatologické ošetření registrovaného pacienta do 6 let nebo hendikepovaného pacienta (výkon 00906),
d) stomatologické ošetření registrovaného pacienta od 6 let do 15 let (výkon 00907),
e) komplexní vyšetření a návrh léčby onemocnění ústní dutiny (výkon 00940),
f) kontrolní vyšetření a léčba onemocnění ústní sliznice (výkon 00941),
g) kontrola léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu (výkon 00983),
h) kontrola léčby ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fixního ortodontického aparátu (výkon 00984),
3. za návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost,
4. za vydání každého, z veřejného zdravotního pojištění (dále jen "v.z.p.") plně nebo částečně hrazeného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, předepsaných na receptu, bez ohledu na počet předepsaných balení. (V novele vyhlášky č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, ve znění pozdějších právních předpisů, bude omezen počet balení na tři. Výjimku bude oprávněn povolit revizní lékař zdravotní pojišťovny.)
Poznámka:
Na jednom receptu mohou být předepsány maximálně dva druhy léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, tedy dvě položky. Poplatek za recept tak může činit nejvýše 60,- Kč.
Je-li nutné udělat výpis z receptu, uvedou se na něm všechny rozhodné údaje vztahující se k předepisovanému léčivému přípravku nebo potravině pro zvláštní lékařské účely včetně údaje, zda má či nemá být vybrán poplatek při realizaci tohoto výpisu v zařízení lékárenské péče.
• V případech A 1 až 3 se vykazuje při zaplacení poplatku kód 09543.
(Regulační poplatek za návštěvu - poplatek uhrazen).
Viz novela Seznamu výkonů.

• V případě A 4 se vykazuje při zaplacení poplatku kód 09540.
(Regulační poplatek za položku na receptu - poplatek uhrazen).

B. ve výši 60,- Kč za každý den, ve kterém byla poskytována
a) ústavní péče (tj. péče v nemocnicích, v odborných léčebných ústavech a v LDN) nebo
b) komplexní lázeňská péče nebo
c) ústavní péče v dětských odborných léčebnách nebo v ozdravovnách,
přičemž se den, ve kterém byl pojištěnec přijat k poskytování takové péče, a den, ve kterém bylo poskytování takové péče ukončeno, počítá jako jeden den. Stejné pravidlo platí i pro pobyt průvodce dítěte, je-li mu tento pobyt hrazen z v.z.p.
Poznámka:
Inkubátor je lůžkem ve smyslu placení poplatku. Je-li pacient na propustce, poplatek se nehradí. Poplatek se nehradí též při poskytování jednodenní péče na lůžku nebo jedná-li se o pobyt pacienta ve stacionáři.

● V případech B a) až c) se vykazuje při zaplacení poplatku kód 09544.
(Regulační poplatek za každý den ústavní péče - poplatek uhrazen).
Viz novela Seznamu výkonů.

C. ve výši 90,- Kč za pohotovostní službu poskytovanou zdravotnickým zařízením poskytujícím
a) LSPP včetně LSPP poskytované zubními lékaři,
b) ústavní pohotovostní službu v sobotu, v neděli nebo ve svátek a v pracovních dnech v době od 17.00 do 7.00 hodin (poplatek se hradí jen v případě, že nedojde k následnému přijetí pojištěnce do ústavní péče).
Poznámka:
Poplatek se hradí i v případě, že pohotovostní služba je poskytována u pacienta na jeho výzvu.
• V případech C a) a b) se vykazuje při zaplacení poplatku kód 09545.
(Regulační poplatek za pohotovostní službu - poplatek uhrazen).
Viz novela Seznamu výkonů.


II. Poplatky se nehradí, jedná-li se o:

1. preventivní prohlídku
a) u dětí, dospělých, ve stomatologii, v gynekologii (podle § 29 zákona),
b) vyšetření a prohlídky prováděné v rámci opatření proti infekčním onemocněním (podle § 30 zákona, tj. včetně např. vybraných očkování),
c) závodní preventivní péče (podle § 35 zákona). Jedná se pouze o periodické preventivní prohlídky (výkon 01193 a 01195),
Poznámka:
U pojištěnců se provádí preventivní prohlídka:
a) v prvém roce života devětkrát do roka,
b) v 18 měsících věku,
c) ve třech letech a dále vždy jedenkrát za dva roky.
V oboru stomatologie se provádí preventivní prohlídka:
a) u dětí a dorostu ve věku do 18 let dvakrát ročně,
b) u těhotných žen dvakrát v průběhu těhotenství,
c) u dospělých jedenkrát ročně.
V oboru gynekologie se provádí preventivní prohlídka při ukončení povinné školní docházky a dále počínaje 15 rokem věku jedenkrát ročně.
Obsahem preventivních prohlídek je zjištění údajů nutných pro posouzení zdravotního stavu a zdravotních rizik pojištěnce, jakož i podrobné klinické vyšetření a zajištění potřebných laboratorních vyšetření. Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek je obsaženo ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 56/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. dispenzární péči poskytovanou
a) vybraným dětem od jednoho roku věku chronicky nemocným a ohroženým poruchami zdravotního stavu, a to v důsledku nepříznivého rodinného nebo jiného společenského prostředí (viz § 31 odst. 1 písm. b) zákona),
b) těhotným ženám ode dne zjištění těhotenství (viz § 31 odst. 1 písm. d) zákona) - prokáží se průkazem pro těhotné,
Poznámka:
Nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče uvedená v bodě 2a), stejně jako časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře, stanovuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví. Osvobození se týká nejen návštěvy
u lékaře, u kterého je pacient dispenzarizován, ale také prohlídky pokud jde
o onemocnění a časové rozmezí stanovené právě vyhláškou č. 60/1997 Sb.
Pokud pojištěnec, např. těhotná žena, bude ošetřena na chirurgii se zlomenou nohou nebo navštíví zubního lékaře a nebude se jednat o preventivní prohlídku, a nepůjde o osobu pobírající dávky v hmotné nouzi, bude poplatky v těchto případech pojištěnka hradit. Totéž platí při návštěvě dítěte u jiného lékaře, než je lékař, který ho dispenzarizuje.
3. hemodialýzu,
4. laboratorní nebo diagnostické vyšetření vyžádané ošetřujícím lékařem, pokud není zároveň provedeno klinické vyšetření (může se jednat i o stejného poskytovatele, který laboratorní nebo diagnostické vyšetření žádá a současně též provádí),
5. vyšetření lékařem transfuzní služby při odběru krve, plazmy nebo kostní dřeně (resp. krvetvorných buněk),
6. případy, kdy lékař, psycholog nebo logoped neprovádí klinické vyšetření, ale jen
vykazuje jiné výkony podle Seznamu výkonů, například:
a) podrobný výpis z dokumentace (výkon 01040 vykazuje odbornost 001),


b) vystavení legitimace práce neschopného nebo žádosti o podporu při ošetřování nemocného člena rodiny (výkon 09550)**,
c) ukončení pracovní neschopnosti nebo žádosti o podporu při ošetřování nemocného člena rodiny (výkon 09551)**,
d) minimální kontakt lékaře s pacientem (výkon 09511) například při předepisování léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely na recept,
e) telefonickou konzultaci ošetřujícího lékaře s pacientem (výkon 09513)*,
f) edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou (výkon 09523)*,
g) rozhovor lékaře s rodinou (výkon 09525)*,
7. vydávání zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz,
8. vydávání léčivých přípravků předepsaných na recept, avšak nehrazených z v.z.p.
(např. antikoncepce předepsaná na recept),
9. vydávání léčivých přípravků předepsaných na recept s uvedením "hradí nemocný",
10. vydávání léčivých přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis,
11. poskytování péče, která není hrazena z v.z.p. (např. při vystavení receptu na antikoncepci, pokud současně nebylo provedeno klinické vyšetření nebo jedná-li se o akupunkturu, kosmetické výkony, výkony provedené na dožádání soudu, státního zastupitelství, orgánů státní správy a orgánů Policie České republiky apod.)
Poznámka:
Poplatek 30,- Kč za výdej léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely hrazených z v.z.p. se hradí i v případě, že recept byl předepsán při poskytování péče, která poplatku nepodléhá (viz. II. 1 až 6).
• Ve všech případech uvedených pod bodem II 1 až 5 se vykazuje kód 09547. (Regulační poplatek - pojištěnec od úhrady poplatku osvobozen). Důvod osvobození by měl být uveden ve zdravotnické dokumentaci.
Viz novela Seznamu výkonů.


III. Žádné poplatky se nehradí:

1. jde-li o pojištěnce umístěné
a) v dětských domovech,
b) ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
2. při ochranném léčení nařízeném soudem,
3. při:
a) léčení infekčního onemocnění, kterému je pojištěnec povinen se podrobit,
b) nařízené izolaci ve zdravotnickém zařízení nebo
c) nařízených karanténních opatřeních k zajištění ochrany veřejného zdraví podle zvláštního právního předpisu,
(zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
Poznámka:
Seznam infekčních onemocnění, při nichž se nařizuje izolace na lůžkových odděleních nemocnic nebo léčebných ústavů, a nemocí, jejichž léčení je povinné:
1. Akutní virové záněty jater,
2. Antrax,
3. Dengue,
4. Hemoragické horečky,
5. Cholera,
6. Infekce CNS mezilidsky přenosné,
7. Mor,
8. Paratyfus,
9. Syfilis v I. a II. stadiu,
10. Přenosná dětská obrna,
11. Pertuse v akutním stadiu,
12. Ricketsiózy,
13. SARS a febrilní stavy nezjištěné etiologie s pozitivní cestovní anamnézou,
14. Spalničky,
15. Trachom,
16. Tuberkulóza,
17. Tyfus břišní,
18. Úplavice amébová,
19. Úplavice bacilární v akutním stadiu onemocnění,
20. Záškrt,
21. Další infekce podléhající hlášení Světové zdravotnické organizaci,

4. jde-li o pojištěnce, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je mu poskytována podle zvláštního právního předpisu (viz zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů).
Poznámka:
Doklad vydávají pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
Potvrzení nesmí být starší než 30 dnů.

Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi jsou:
a) příspěvek na živobytí,
b) doplatek na bydlení a
c) mimořádná okamžitá pomoc,

Poznámka:
Pojištěnec musí zdravotnickému zařízení nebo zařízení lékárenské péče doložit, že je od placení poplatku osvobozen. Případy, kterých se osvobození týká, jsou uvedeny výše. Povinností zdravotnického zařízení nebo zařízení lékárenské péče je doklad pouze zkontrolovat, nemá povinnost ho archivovat.
Lékař při předepisování léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely uvede v souladu s platnou Metodikou pro pořizování a předávání dokladů do volného prostoru před předtištěné pole "Sk" velkými tiskacími písmeny NE, pokud je pojištěnec zproštěn povinnosti platit poplatek za vydání léčivého přípravku. V opačném případě uvede ANO.
• Ve všech případech uvedených pod bodem III 1 až 4 se vykazuje kód 09547. (Regulační poplatek - pojištěnec od úhrady poplatku osvobozen). Důvod osvobození by měl být uveden ve zdravotnické dokumentaci.
Viz novela Seznamu výkonů.


IV. Kdo HRADÍ poplatky:

1. pojištěnec, který je účasten v.z.p., nebo za něj jeho zákonný zástupce při poskytování zákonem stanovené zdravotní péče v případě, kdy se jedná o zdravotní péči hrazenou z v.z.p.,
2. též pacienti, kteří čerpají zdravotní péči na území České republiky, ačkoli jsou pojištěnci jiného členského státu EU nebo státu, se kterým je uzavřena dvoustranná smlouva. Při poskytování zdravotní péče je nutné jim zajistit rovnost nakládání, což znamená, že se k těmto osobám musí poskytovatelé zdravotní péče chovat stejně jako k jakémukoli českému pojištěnci. Nejedná se jen o turisty, ale i o občany
s bydlištěm v ČR, často děti, jejichž rodič - živitel pracuje v zahraničí,
3. cizinci, kterým je poskytována zdravotní péče hrazená na základě resortní mezinárodní smlouvy ze státního rozpočtu (nikoli z v.z.p.).

Poznámka:
Poplatky pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce hradí celý kalendářní rok, tedy i po dovršení limitu 5 000,- Kč. Zdravotní pojišťovna je povinna vždy po skončení čtvrtletí do 60 kalendářních dnů vrátit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci částku přesahující tento limit. Částku, která v kalendářním čtvrtletí nepřesáhne 50,- Kč, uhradí zdravotní pojišťovna do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního kalendářního čtvrtletí v kalendářním roce.

V. Kdo NEHRADÍ poplatky:

1. pojištěnec, který je od povinnosti platit poplatek osvobozen nebo v případech, které jsou uvedeny v zákoně a ve kterých se poplatek neplatí,
2. osoba, která není pojištěncem podle zákona, tzn. nemá na území České republiky trvalý pobyt, ani není zaměstnancem zaměstnavatele, který má sídlo na území České republiky a ani není uveden v IV./2. To znamená, že poplatky nehradí osoba, která poskytnutou zdravotní péči hradí z vlastních prostředků nebo z komerčního pojištění či jiných zdrojů.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Honza Honza | Web | 15. dubna 2009 v 19:25 | Reagovat

Od tohoto roku je to trochu jinak.

2 rwcqrs rwcqrs | E-mail | Web | 24. dubna 2009 v 11:18 | Reagovat

aRsgph  <a href="http://xbnegesoanto.com/">xbnegesoanto</a>, [url=http://toatibqocyag.com/]toatibqocyag[/url], [link=http://haoakkbclunf.com/]haoakkbclunf[/link], http://abhssorozfpu.com/

3 cdmraoprz cdmraoprz | E-mail | Web | 4. května 2009 v 9:01 | Reagovat

X4rLfX  <a href="http://masmvoytnggv.com/">masmvoytnggv</a>, [url=http://xlbkwnripkwv.com/]xlbkwnripkwv[/url], [link=http://oawucdaxjvzj.com/]oawucdaxjvzj[/link], http://txqshehhrpsi.com/

4 tuhwyulws tuhwyulws | E-mail | Web | 28. května 2009 v 14:16 | Reagovat

mEJPrQ  <a href="http://ytizjtoqbmgw.com/">ytizjtoqbmgw</a>, [url=http://xjxpznyveeoa.com/]xjxpznyveeoa[/url], [link=http://upiltmyjftvu.com/]upiltmyjftvu[/link], http://vcahstsyethk.com/

5 shdnruk shdnruk | E-mail | Web | 8. června 2009 v 18:17 | Reagovat

7ylDVF  <a href="http://qyneizicaxwa.com/">qyneizicaxwa</a>, [url=http://stbxjohhjzjf.com/]stbxjohhjzjf[/url], [link=http://aytyalaimumb.com/]aytyalaimumb[/link], http://avmsoycexmtb.com/

6 Karfigolka Karfigolka | E-mail | Web | 28. července 2015 v 9:52 | Reagovat

Poplatky jsou věc, která se mění každé čtvrtletí. Někdy si člověk říká, že i poplatky berou lidem peníze a ten pak nakupuje radši v bazaru, kde je plno inzerce http://www.minzerce.cz/

7 WaclawH WaclawH | E-mail | 17. ledna 2017 v 20:38 | Reagovat

Chtěli byste zvýšit návštěvnost na pavisis.blog.cz několikrát? Hledat v google: Masitsu's tricks

8 WaclawE WaclawE | E-mail | Web | 29. dubna 2017 v 15:37 | Reagovat

Velmi pěkný blog, těším se na nová pracovní místa

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama